Ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2018 m. balandžio 26 d. 16:00 val. viešbučio ”Grata Hotel” (Vytenio g. 9, Vilnius) konferencijų salėje šaukiamas Vidaus auditorių asociacijos (toliau – Asociacijos) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Asociacijos valdybos pirmininkas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Pranešimas tema „Duomenų sauga“, pranešėja Jūratė Karpavičienė;
2. Asociacijos finansinės atskaitomybės už 2017 metus tvirtinimas;
3. 2017 metų Asociacijos valdybos veiklos ataskaitos pristatymas;
4. Asociacijos nario mokesčio didinimas;
5. Asociacijos valdybos narių rinkimai;
6. Kiti klausimai.

Informuojame, kad vadovaujantis Asociacijos įstatų 6.9. punktu “Asociacijos narys turi teisę iš anksto pranešti savo valią "už" ar "prieš" kiekvienu Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikdamas Asociacijai balsavimo raštu biuletenį. Balsavimo raštu biuletenis pateikiamas Asociacijai biuletenyje  nurodytu  elektroniniu  paštu  arba  kitu  jame nurodytu  būdu.  Asociacijos  nariai, kurių balsavimo raštu biuleteniai juose nustatytu būdu yra Asociacijos gauti iki Visuotinio  narių susirinkimo pradžios, yra įskaitomi į Visuotinio narių susirinkimo kvorumą, o jų balsas į balsavimo rezultatus. Už Asociacijos narių balsavimo raštu biuletenių apskaitą ir pateikimą Visuotiniam narių susirinkimui yra atsakingas Asociacijos valdybos pirmininkas”.  

Visa susirinkimo informacija ir balsavimo el. paštu biuletenis išsiųstas nariams Asociacijai nurodytais el. pašto adresais. Kilus klausimams, galite rašyti Asociacijos el. paštu info@vaa.lt.

 
VAA informacija