Visuotinio narių susirinkimo rezultatai ir naujoji valdyba

Norime informuoti apie Vidaus auditorių asociacijos Visuotinio narių susirinkimo, kuris įvyko 2018 m. balandžio 26 d., bei elektroninio balsavimo rezultatus.

Iš viso balsavime dalyvavo 63 nariai, iš viso narių skaičius balsavimo metu - 194, kvorumas susidarė.

Rezultatai:

1. Balsavimas dėl Asociacijos finansinės atskaitomybės už 2017 metus tvirtinimo:
Už - 63 balsai;
Prieš - 0 balsų.
2. Asociacijos veiklos ataskaitos už 2017 metus pristatymas:
Pritariu - 63 balsai;
Nepritariu - 0 balsų.
3. Nario mokesčio didinimas iki 50 Eur:
Už - 51 balsas;
Prieš - 9 balsai;
Susilaikau - 3 balsai.
4. Išrinkti šie naujos valdybos nariai:
1) Dalia Vaserė;
2) Erika Strazdienė;
3) Agnė Vadapolaitė;
4) Ina Lukošienė;
5) Tomas Radėnas;
6) Rūta Petaraitienė;
7) Nomeda Patackienė.
 
Iš karto po Visuotinio narių susirinkimo įvyko pirmasis naujos valdybos susirinkimas. Jo metu buvo išrinktas naujasis valdybos pirmininkas - Ina Lukošienė ir valdybos pirmininkės pavaduotoja - Erika Strazdienė.

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą! 

 
Pagarbiai,
VAA valdyba